Algemene voorwaarden Softbee B.V.

Artikel 1 Definities

 1. Softbee B.V. (hierna: Softbee) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt het ontwikkelen van software en bouwen van websites, in meest ruime zin.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Softbee zoals bedoeld in artikel 1 lid 4 van deze Algemene voorwaarden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een adviseur en certificaathouder.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Softbee en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Softbee en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het aanbieden van applicaties, modules, websites, tools en andere Softbee producten, alsmede alle andere door Softbee ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waarbij werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht zijn inbegrepen.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: softbee.nl, checkenergielabel.nl en delsys.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Softbee gesloten Overeenkomsten waarbij Softbee Diensten aanbiedt en/of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Softbee overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en/of repeterende opdrachten van Klant.
 5. Softbee is gerechtigd de onderhavige algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen zolang deze wijzigingen niet onredelijk bezwarend zijn voor de Klant. Indien Klant binnen redelijke termijn geen bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzingen, wordt Klant geacht in te stemmen met de dergelijke wijzigingen. Softbee is nimmer gehouden tot enige vergoeding en/of restitutie van reeds betaalden (licentie)kosten door Klant indien bezwaar leidt tot ontbinding.

Artikel 3 De totstandkoming van Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst tussen Softbee en Klant komt tot stand op het moment dat Klant een bestelling heeft gedaan via de Website. Klant ontvangt een bevestiging van betaling na aanschaf van een product.
 2. Klant heeft voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst recht op een proeftijd. De duur verschilt per Klant. Adviseur heeft een proeftijd van vijftien (15) dagen en certificaathouder een proeftijd van dertig (30) dagen om het systeem gratis te gebruiken.
 3. Termijnen voor het uitvoeren van Diensten of leveren van producten zijn afhankelijk van hetgeen dat Klant besteld heeft.
 4. De Overeenkomst wordt in beginsel voor één jaar aangegaan met een opzegtermijn van twee maanden, tenzij anders overeengekomen. Indien niet is opgezegd binnen deze opzegtermijn wordt de overeenkomst automatische verlengd met één jaar. Na de automatische verlenging is
  de overeenkomst maandelijks opzegbaar.
 5. Indien Softbee een bevestiging naar Klant stuurt, is deze bevestiging beslissend voor de inhoud
  en uitleg van Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Softbee kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Indien Klant aantekeningen of aanvullingen maakt op de bevestiging maken deze geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Softbee deze aantekeningen en/of aanvullingen schriftelijk aanvaard.

Artikel 4 Uitvoering van Overeenkomst

 1. Softbee zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van Overeenkomst dit vereist, heeft Softbee het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n).
 3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Softbee aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van Overeenkomst, tijdig aan Softbee worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig/niet volledig/gebrekkig aan Softbee zijn verstrekt, heeft Softbee het recht de uitvoering van Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.
 4. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Softbee hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Softbee dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Softbee en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van Overeenkomst overgaan.
 2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Softbee op en is voor Klant geen grond om Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Softbee en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Gebruiksrecht en voorwaarden

 1. Softbee verleent Klant voor de duur van Overeenkomst en onder voorwaarden van Overeenkomst een beperkt, herroepelijk, niet-exclusief, niet (aan derden) overdraagbaar recht (licentie) tot het gebruik van de software van Softbee. Met Klant wordt een licentieovereenkomst aangegaan.
 2. Klant verplicht zich met deze Overeenkomst het gebruiksrecht uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor dit gebruiksrecht door Softbee zijn ontwikkeld en in de documentatie is aangegeven.
 3. Softbee is bevoegd onderzoek in te stellen naar het gebruik van de licentie door Klant. Hier dient Klant medewerking en toegang tot alle software, documentatie en andere materialen te verlenen.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van Overeenkomst

 1. Softbee is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Softbee goede grond heeft te vrezen dat Klant in deze verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Softbee bevoegd Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Klant zijn uit Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Softbee gerechtigd Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
 2. Softbee heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Softbee mede te delen.
 4. De kosten van de producten staan op de Website weergegeven in de vorm van een
  maandbedrag.
 5. Betaling geschiedt voorafgaand aan Overeenkomst. Klant dient jaarlijks vooruit te betalen. Dit komt neer op twaalf keer het maandbedrag.
 6. Betaling geschiedt door middel van afrekening binnen de applicatie van DELsys. Dit kan ofwel via https://app.delsys.nl of https://app.softbee.nl.
 7. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim. Een ingebrekestelling is derhalve niet vereist. Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle kosten die Softbee als gevolg van het niet nakomen door Klant van zijn verplichtingen komen voor rekening van Klant.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van Overeenkomst. Softbee is niet aansprakelijk voor schade indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Softbee is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de termijnen overeenkomstig artikel 4 lid 6 van deze Algemene voorwaarden. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Diensten te weigeren.
 3. Softbee is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Softbee verleent Klant de bevoegdheid aan Softbee om, als een door Softbee ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wilt beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden.
 4. Softbee is niet aansprakelijk voor de veranderingen aangebracht tot de software of enig andere informatie/gegevens als gevolg van de acties van derden.
 5. Softbee is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade zoals: bedrijfsschade, stagnatieschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill en gederfde winst.
 6. Softbee is niet aansprakelijk voor technische storingen of bugs die de software verhinderen.
 7. Softbee is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen,
  voortvloeiend uit Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 8. Softbee is niet aansprakelijk voor data die door derden ingevoerd wordt in de producten van Softbee.
 9. Softbee is niet aansprakelijk voor de gevolgen die kunnen ontstaan door onjuiste externe databronnen van derden.
 10. Indien Softbee aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Softbee, waarbij de schade een rechtstreeks en uitsluitend gevolg moet zijn van het handelen van Softbee.
 11. De aansprakelijkheid van Softbee is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Softbee niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de drie laatste facturen in Overeenkomst tussen Softbee en Klant overeengekomen vergoeding.
 12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Softbee.
 13. Dit artikel sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Softbee, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van Overeenkomst niet meer mogelijk is. Hier valt onder andere maar niet uitsluitend niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Softbee zelf of een derde onder.
 2. In geval van overmacht wordt nakoming van Overeenkomst opgeschort voor zolang de overmacht aanhoudt.
 3. Indien de overmacht drie maanden of langer aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Softbee overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen met een maximum van het totale bedrag van de laatste drie facturen bij elkaar, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Softbee heeft gemaakt met betrekking tot Overeenkomst.

Artikel 11 Garantie

 1. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in Overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden is opgenomen, biedt Softbee geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot Diensten.
 2. De bepalingen in deze Algemene voorwaarden ter zake van garantie laten de garantie aanspraken van Klant uit hoofde van de wet onverlet.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Gegevens waarvan men weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk van aard zijn dienen geheim te blijven. De partij die deze gegevens ontvangt, gebruikt deze slechts voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Vertrouwelijke gegevens zijn onder andere gegevens die door partijen als zodanig worden aangeduid. Softbee kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van Overeenkomst.
 2. Geheimhouding geldt zowel tijdens de looptijd van Overeenkomst alsmede na beëindiging van Overeenkomst, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
 3. Partijen verplichten zich alle op hen rustende verplichtingen op het gebied van privacywetgeving na te komen.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, broncodes en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle gelijksoortige rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de producten en documentatie van Softbee, zijn en blijven te allen tijde het exclusieve eigendom van Softbee. Geen van de in een offerte, bestelling en/of overeenkomst, met inbegrip van deze Algemene voorwaarden, opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan Klant, noch is een dergelijke overdracht beoogd of kan als zodanig worden opgevat.
 2. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Diensten te verwijderen of te wijzigen.
 3. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Diensten dat buiten het gebruiksrecht van artikel 13 lid 1 van deze Algemene voorwaarden valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Bij handelingen die niet verenigbaar zijn met het verleende gebruiksrecht verbeurt Opdrachtgever per overtreding, ongeacht of de overtreding aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Klant een onmiddellijke opeisbare boete van € 100.000 onverminderd het recht van Softbee om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
 4. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van gegevens aan Softbee. Klant zal Softbee vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 14 Identiteit van Softbee

 1. Softbee is bij de KvK geregistreerd onder nummer 73286966 en draagt btw-identificatienummer NL859439586B01.
 2. Softbee is statutair gevestigd te Cruquius aan de Cruquiuszoom 51 (2142EW).
 3. Het postadres van Softbee is gevestigd aan de Wasserij Annalaan 147 (2101 PC) te Heemstede.
 4. Softbee is per e-mail te bereiken via info@softbee.nl en telefonisch via +31 (0) 621 828 335.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Softbee en Klant is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Softbee en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland.

Artikel 16 Slotbepaling

 1. Bij klachten mag Klant een mail te sturen naar info@softbee.nl of telefonisch te melden via +31 (0) 621 828 335.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de Website.

Over checkenergielabel.nl

Checkenergielabel.nl is een initiatief van erkende EPA- energie adviseurs, BRL9500 gecertificeerde bedrijven en duurzaamheids-adviseurs en Softbee ICT. Waarom?

Omdat wij heel graag willen meewerken aan een duurzaam Nederland. Wij stellen energielabels op en maken EPA maatwerkadviezen. Door onze eigen ontwikkelde software kunnen wij snel vrijblijvende offertes op afstand maken en het verwerkingsproces versnellen. Daarmee realiseren wij tijdwinst, betere tarieven en minder CO2 uitstoot.

Energielabels , maatwerkadvies
HomeWoningen, bedrijfspanden, kantoren, gebouwen

Besparen op energie
Woning, bedrijfsruimte

Specifieke regio’s
Amsterdam, Haarlem